Regulamin konkursu Metamorfoza

Miejsce na regulamin

          REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ METAMORFOZA                         

                                                                   

 • 1

 

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego zwanym dalej jako „Konkurs”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Metamorfoza” organizowanym za pośrednictwem kanału YouTube „Piękno pod prąd” platformie społecznościowej Instagram profilach: dr_magdalena.daszkiewicz; dr.annakostka oraz Fanpage drmagdalena.daszkiewicz  oraz Dr Anna Kostka  zwanymi dalej jako „Serwis”.
 4. Sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji w odniesieniu do Konkursu zostały opisane w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną, loterią fantową, zakładem
  wzajemnym ani żadną inna formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19
  listopada 2009 roku o grach hazardowych. (Dz. U. z 2022r., poz. 888, z późn.) i nie podlega regulacją zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
  wykonawczych do tej ustawy.
 6. Organizatorem Konkursu jest a) DE LUXO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46, 53-674 Wrocław, NIP: 8971875248, KRS: 0000822354, w ramach której działa na portalu Instagram Magdalena Daszkiewicz pod profilem o nazwie: dr_magdalena.daszkiewicz oraz na portalu Facebook pod profilem o nazwie drmagdalena.daszkiewicz oraz b) Anna Kostka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dr. Anna Kostka Usługi w zakresie medycyny estetycznej i pielęgniarstwa, z siedzibą w Strzelinie, NIP: 9141549690 – zwane łącznie w dalszej części Organizatorem lub Przyrzekającym.
 7. Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Składającym przyrzeczenie publiczne nagrody przyrzeczonej jest Organizator o którym mowa w ust.6.
 9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kanału YouTube „Piękno pod prąd”, platformie społecznościowej Instagram profilach: dr_magdalena.daszkiewicz oraz dr.annakostka, platformie społecznościowej Facebook profilach drmagdalena.daszkiewicz
 10. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 maja 2024 r., a kończy się w dniu 18 maja 2024 r. godzinie 23:59:59. Zakończenie Konkursu określone jest dla czasu polskiego.

 

 • 2

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez kanał YouTube, serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na zwolnienie kanału YouTube, serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie kanału YouTube,  Serwisu – Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 • 3

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która: a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, b) ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiada aktywne publiczne konto na portalu Instagram, Facebook; d) wykona Zadanie Konkursowe, d) zwalnia kanał YouTube, portal Instagram oraz Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności (dalej zwana jako „Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w §3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 5. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.
 • 4
 1. Zadanie konkursowe polega na:  
 1. a) subskrybowaniu kanału YouTube konta „Piękno pod prąd”, 
 2. b) udostępnieniu odcinka z konta „Piękno pod prąd” oraz zaproszeniu do subskrypcji na kanale YouTube konta „Piękno pod prąd” – za pośrednictwem konta na portalu Instagram, Facebook, 
 3. c) skomentowaniu odcinka Piękna Pod Prąd na kanale YouTube z dnia 5.05.2024r słowami „To ja”
 4. d) napisaniu do Organizatora za pośrednictwem Instagram : dr_magdalena.daszkiewicz lub dr.annakostkadlaczego właśnie Uczestnik powinien wygrać metamorfozę oraz przesłać swoje zdjęcie. 
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez zrealizowanie zadań o których mowa w ust.1.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie zadania konkursowego powinno spełniać poniższe warunki: a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego; c) nie może ośmieszać Organizatora; d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich, e) treści Uczestnika nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie były wcześniej publikowane.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 • 5
 1. Na na kanale YouTube – koncie „Piękno pod prąd”, platformie społecznościowej Instagram profilach: dr_magdalena.daszkiewicz oraz dr.annakostka, platformie społecznościowej Facebook profilach  drmagdalena.daszkiewicz zostanie zamieszczona informacja, w której dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny wykonanego zadania konkursowego – na etapie jego wykonania – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie: a) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, b) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem, c) ocena zadania konkursowego zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, d) wyłonienie Laureata/ów Konkursu, e) podejmowanie innych działań związanych z Konkursem.
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Po upływie terminu do wykonania zadań konkursowych Organizator dokona oceny i wybierze Uczestnika, który najlepiej wykonana zadanie. Jako rozstrzygające kryterium w zakresie wyłonienia zwycięzcy decyduje motywacja do zmiany i zaobserwowane potrzeby.  W treści zadania konkursowego ( napisanej wiadomości) będzie brane pod uwagę:  jej prawdziwość, realność, unikatowość treści oraz ciekawy charakter.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 maja 2024 r. o godz. 9:00  na kanale YouTube – koncie „Piękno pod prąd” podczas emisji odcinka. 
 7. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w formie : podczas odcinka podcastu w dniu 19.05.2024 oraz bezpośrednio w odpowiedz na przesłane zgłoszenie konkursowe na Instagram lub Facebook. 

 

 • 6

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest przeprowadzenie zabiegu w Klinice  5D Clinic Wrocław lub Katowice o wartości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) dobranego do potrzeb, możliwości i realnych oczekiwań zwycięzcy.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.
 3. Organizator na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody.
 4. Organizator na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy o PIT jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest umówienie się przez Laureata za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook przypisanych dla działalności Organizatora na zabieg czy terapie w ramach Nagrody.
 6. Organizator Nagrody nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 

 • 7
 1. Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do każdego nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 2. Licencja o której mowa w niniejszym paragrafie udzielona zostanie nieodpłatnie.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. 
 • 8

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klinikaestetica@gmail.com w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 

 • 9

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Fanpage drmagdaiza.daszkiewicz oraz 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Metamorfoza 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 

 

 1. W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, (dalej jako „RODO”) jest a) DE LUXO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46, 53-674 Wrocław, NIP: 8971875248, KRS: 0000822354, w ramach której działa Magdalena Daszkiewicz oraz b) Anna Kostka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dr. Anna Kostka Usługi w zakresie medycyny estetycznej i pielęgniarstwa, z siedzibą w Strzelinie, NIP: 9141549690, –  łącznie jako Organizator.
 3. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ pod numerem telefonu 512562489, za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: klinikaestetica@gmail.com lub na piśmie na adres siedziby Administratora.

 

 • 1

 

 

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do każdego Laureata w celu opublikowania wyników Konkursu;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, w tym prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, prowadzenia pozostałej dokumentacji rachunkowo – księgowej;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a w przypadku Laureata dodatkowo w celu powiadomienia o wygranej oraz wydania Nagrody.
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej związaną z prowadzoną przez Administratora działalnością.

 

 • 2

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: a) Organom państwowym – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, b) Podmiotom wspierającym działalność gospodarczą Administratora, w szczególności: podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową, podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na platformie Instagram oraz Facebook, kanał na YouTube. 
 2. Innym podmiotom, w tym upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

 • 3
 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG.
 2. Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: a) Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, b) Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 3. Administrator może korzystać́ ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.
 4. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Administrator danych nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych
  w drodze umowy zawartej na piśmie.

 

 • 4
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie do zakończenia procedur reklamacyjnych, w przypadku Laureata oraz Uczestników przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zakończenia rozstrzygnięcia w Konkursie.
 2. W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

 

 • 5

 

Przetwarzanie danych osobowych Laureata w zakresie zgody na publikację jego danych osobowych ma charakter dobrowolny. Laureat ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

 • 6

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo żądania sprostowania danych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do przenoszenia danych; e) prawo do żądania sprostowania danych; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, g) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę̨ można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: klinikaestetica@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenia ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.