REGULAMIN WIZYT

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
  z usług świadczonych w Klinice Medycyny Estetycznej i Kosmetologii 5D Clinic, zwanej dalej „Kliniką”.
 2. Klienci Kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Kliniki, zwaną dalej „Usługą”.
 3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 4. Na terenie całego Kliniki, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kliniki.

§ 2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Kliniki za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Klinika – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:

De Luxo service sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu 53-674 ul. Legnicka 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822354 , NIP: 8971875248 , REGON: 385345746 .

§ 3

Klienci

 1. Klientem Kliniki jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
  o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnej ofercie usług.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5

Rezerwacja wizyt

 1. 1. WPŁACONY ZADATEK JEST FORMĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI DANEGO TERMINU.5D CLINIC zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków za niektóre zabiegi oraz zabiegi dla modelek na szkolenie. Zadatek wynosi 50 lub 100 zł w zależności od rodzaju usługi. 2. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej.3. Zadatek można uiszczać wpłacając na firmowe konto: De luxo service sp. z o. o. Wrocław u. Legnicka 46 na numer konta 91 2490 0000 4500 7547 2015, w terminie do końca następnego dnia roboczego od chwili rezerwacji terminu wizyty.W tytule przelewu bankowego należy wpisać:„ZADATEK, imię i nazwisko, data wizyty”. Brak wpłaty w w/w terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.4. Zadatek jest bezzwrotny jeśli pracownik kliniki nie został poinformowany o zmianie wizyty. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty zadatku maksimum 48h przed wizytą. Po upływie tego czasu zadatek nie zostaje zwracany – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego klienta.
  Jeśli Klinika 5D odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

  5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwskazaniami do zabiegu, które podane są na stronie www.5dclinic.pl, Jeżeli klient pojawi się na zabiegu z przeciwskazaniem lub stanem zapalnym w wyniku czego zabieg nie będzie możliwy, zadatek przepada, a zabieg zostaje przełożony na inny termin.

  6. Klinika zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy kliniki.

  7. Informujemy, że 5D Clinic wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 2 dni (48h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

  8. Zwrot zadatku można otrzymać nie później niż 14 dni roboczych przed zabiegiem. By otrzymać zwrot zadatku należy wysłać prośbę mailowo na adres: szkolenia@5dclinic.pl podając dokładne dane wizyty, datę wpłaty zadatku oraz dane konta bankowego do zwrotu, załączając potwierdzenie wpłaty. Zwrot zadatku nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej prośby wraz z kompletem danych niezbędnych do wykonania płatności. W przypadku rezygnacji z zabiegu w czasie krótszym niż 14 dni roboczych przed zabiegiem zadatek nie zostanie zwrócony.

  9. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 min może skutkować niemożliwością wykonania przez nas usługi – wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia.

§ 6

Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Klinice, Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu,
  w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Klinika telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 30 minut.

 3. Klinika dopuszcza spóźnienie Klienta do 30 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.

 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Klinika ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
  z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.

 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Kliniki.

§ 7

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny na stronie www.5dclinic.pl .
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 1. Płatność gotówką
 2. Płatność kartą płatnicza
 3. Wcześniejsza płatność przelewem
 4. Płatność on-line
 1. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8

Standardy pracy Kliniki

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Kliniki z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 9

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 1. przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 2. w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 3. do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 4. do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 5. do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
  w Klinice w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Klinice, za pomocą listu poleconego na adres salonu lub elektronicznie na adres meilowy: reklamacja@5dclinic.pl
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

§ 11

Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Klinice.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Klinice, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Klinice.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny na stronie internetowej www.5dclinic.pl
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 01/01/2019 roku.

REGULAMIN PROMOCJI
Kliniki Medycyny estetycznej i kosmetologii 5D Clinic

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez De Luxo Service sp. z o.o. na rzecz klientów korzystających z usług lub nabywających towary 5D Clinic (dalej: Klient).

 2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest De Luxo Service sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46, NIP: 8971875248. (dalej: 5D Clinic)

 3. Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Przedmiot promocji

 1. Promocją mogą być objęte usługi świadczone przez 5D Clinic w ramach działalności, oferowane w promocyjnej cenie.

 2. Promocją mogą być objęte towary oraz produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez 5D Clinic promocyjnej cenie.

 3. Promocja może stanowić wartość dodaną do usług, towarów lub produktów oferowanych przez 5D Clinic w ramach jej działalności.

 4. Oferta stanowiąca przedmiot promocji wskazany w punktach 1-3 powyżej nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez 5D Clinic.


§ 3

Zasady promocji

 1. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w tym m.in. czas trwania, rodzaj, zakres, miejsce, promocyjne ceny są każdorazowo publikowane na stronie www.5dclinic.pl lub wysyłane są pocztą elektroniczną w postaci newsletter.

 2. Wszelkie usługi, towary i produkty oferowane w ramach Promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi , towary oraz produkty nieobjęte promocją.

 3. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wykonywania zabiegów w 5D Clinic, dostępnym na stronie www.5dclinic.pl

 4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług Promocji jest telefoniczne, osobiste bądź elektroniczne skontaktowanie się z daną placówką 5D Clinic, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania Promocji.

 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyraźne powołanie się Klienta na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do procedur obowiązujących w 5D Clinic, w tym do procedury zabiegowej oraz rejestrowej, a w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę.

 6. Personel 5D Clinic nie ma obowiązku informowania Klientów o aktualnych Promocjach oraz przyznawania Klientom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej Promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.

 7. Zakupioną usługę można zrealizować lub rozpocząć realizację w okresie 90 dni od daty zakupy, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 8. Usługa zakupiona w promocji nie podlega zwrotowi gotówki. Usługę można jedynie wymienić na inny zabieg lub serię zabiegów o podobnej wartości, po wspólnej konsultacji specjalisty z klientem.

§ 4

Dane osobowe

 1. W celu prawidłowego wykonania przez 5D Clinic, Klient udziela dobrowolnej zgody wobec 5D Clinic na przetwarzanie przez tę spółkę podanych przez siebie danych osobowych w celu uczestniczenia w promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przedsięwzieć objętych promocją.
  5D Clinic będzie przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym De Luxo sp. z o.o. przy użyciu Versum, w zakresie niezbędnym do realizacji promocji.

 2. De Luxo Service sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje wysokie standardy ochrony danych osobowych i zachęca do zapoznania się z dostępną na stronie internetowej Polityką prywatności.

§ 5

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest De Luxo Service sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu 53-674 ul. Legnicka 46.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępnianie innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Klient posiada prawo wzniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

 10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, w siedzibie spółki oraz we wszystkich Klinikach 5D Clinic.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w § 5 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec 5D Clinic z jakikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

 2. Każdy posiadacz biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na objęcie go jego postanowieniami.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.5dclinic.pl.

 4. Wszelkie promocje oferowane przez 5D Clinic podlegają pod niniejszy regulamin oraz regulamin danej promocji, publikowany na stronie internetowej.

 5. W razie zbiegu niniejszego Regulaminu z Regulaminem danej promocji, zastosowanie mają zapisy Regulaminu danej promocji.

 6. 5D Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.

 7. 5D Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji w trakcie jej trwania.

 8. Ewentualnie zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie www.5dclinic.pl. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie danej promocji oraz Regulaminie Wykonania Zabiegów w 5D Clinic.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z daną Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby De Luxo service sp. z o.o.

ZASADY REZERWACJI TERMINU

1. WPŁACONY ZADATEK JEST FORMĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI DANEGO TERMINU.

5D CLINIC zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków za niektóre zabiegi oraz zabiegi dla modelek na szkolenie. Zadatek wynosi 50 lub 100 zł w zależności od rodzaju usługi.

2. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej.

3. Zadatek można uiszczać wpłacając na firmowe konto: De luxo service sp. z o. o. Wrocław u. Legnicka 46 na numer konta 91 2490 0000 4500 7547 2015, w terminie do końca następnego dnia roboczego od chwili rezerwacji terminu wizyty.

W tytule przelewu bankowego należy wpisać:

„ZADATEK, imię i nazwisko, data wizyty”. Brak wpłaty w w/w terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.

4. Zadatek jest bezzwrotny jeśli pracownik kliniki nie został poinformowany o zmianie wizyty. Termin wizyty można zmienić lub odwołać bez utraty zadatku maksimum 48h przed wizytą. Po upływie tego czasu zadatek nie zostaje zwracany – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostaje zablokowany dla innego klienta.
Jeśli Klinika 5D odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwskazaniami do zabiegu, które podane są na stronie www.5dclinic.pl, Jeżeli klient pojawi się na zabiegu z przeciwskazaniem lub stanem zapalnym w wyniku czego zabieg nie będzie możliwy, zadatek przepada, a zabieg zostaje przełożony na inny termin.

6. Klinika zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy kliniki.

7. Informujemy, że 5D Clinic wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 2 dni (48h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8. Zwrot zadatku można otrzymać nie później niż 14 dni roboczych przed zabiegiem. By otrzymać zwrot zadatku należy wysłać prośbę mailowo na adres: szkolenia@5dclinic.pl podając dokładne dane wizyty, datę wpłaty zadatku oraz dane konta bankowego do zwrotu, załączając potwierdzenie wpłaty. Zwrot zadatku nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej prośby wraz z kompletem danych niezbędnych do wykonania płatności. W przypadku rezygnacji z zabiegu w czasie krótszym niż 14 dni roboczych przed zabiegiem zadatek nie zostanie zwrócony.

9. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 min może skutkować niemożliwością wykonania przez nas usługi – wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia.